REGULAMIN OCHRONY/PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) strony internetowej dostępnej pod adresem www.palacboglewice.pl (dalej jako: „Strona”), stanowiącej własność Fundacji Artis Causae z siedzibą w Warszawie.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Strony w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Fundacja Artis Causae z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa, działająca pod numerem REGON: 141 317 325; NIP: 701 010 95 12, adres e-mail: kontakt@palacboglewice.com, nr telefonu: +48 605 078 650, właściciel Strony („Administrator”).

 

 1. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH
 1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do kontaktu celem złożenia oferty Pałacu Boglewice.
 2. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, numer rachunku bankowego, NIP. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.

 

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:
  • wykorzystania danych osobowych do konsultacji telefonicznej i umówienia spotkania lub kontaktu poprzez e-mail;
  • określenia odpowiedniego dla Użytkownika wariantu usługi Administratora;
  • umożliwienia Użytkownikom korzystania ze Strony, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych przez Pałac Boglewice, w tym w szczególności wysyłki ofert związanych ze świadczonymi usługami przez Administratora z zakresu realizacji sesji zdjęciowych, realizacji filmowych itp. nagrań na terenie Pałacu w Boglewicach, zapewnienie kontaktu z Użytkownikiem, wystawianie rachunków i faktur;
  • prowadzenie marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
  • przeprowadzania organizowanych przez Administratora konkursów, programów lojalnościowych czy akcji promocyjnych;
  • zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;
  • wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;
  • statystycznym i archiwizacyjnym;
  • dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych powyżej.
 3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą Użytkownik zawsze może odwołać;
 2. Jeżeli na dowolnym etapie dojdzie do zawarcia umowy odnoszącej się do organizacji sesji zdjęciowych, realizacji filmowych itp. nagrań na terenie Pałacu w Boglewicach, podane informacje o charakterze danych osobowych będą przetwarzane jako niezbędne do prawidłowego wykonania zamawianej usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli okaże się to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
 1. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie Administratora, tj. pod adresem: Fundacja Artis Causae, ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • wglądu do jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora;
  • żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
  • żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
  • żądania usunięcia danych osobowych;
  • żądania wydania kopii danych osobowych;
  • zgłoszenia sprzeciwu co do wykorzystania konkretnych danych osobowych w konkretnym celu;
  • żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 3. Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie B. powyżej Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:
  • osobiście w siedzibie Administratora (Fundacja Artis Causae w Warszawie, ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa);
  • drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby Administratora;
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@palacboglewice.pl;
  • za pośrednictwem panelu konta posiadanego w Stronie.
 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

 1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
 1. Strona internetowa używa plików tekstowych zwanych Cookies.
 2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
 3. W celu korzystania ze Strony konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony.
 4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
 5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 7. W ramach Strony stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na Stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 poz. 243), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 9. Jak zarządzać plikami Cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

 

 1. ADRES IP
 1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Strony, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Strony.

 

 1. DOSTĘP DO BAZY DANYCH OSÓB TRZECICH
 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
  • Użytkownik wyrazi na to zgodę;
  • jest to konieczne w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora z poszanowaniem zasady minimalizacji danych oraz ograniczenia przetwarzania danych; dane osobowe są przekazywane współpracującym z Administratorem przedsiębiorstwom świadczącym usługi specjalistyczne – takie jak biura rachunkowe, kancelarie prawne oraz firmy, które pomagają Administratorowi w utrzymaniu serwerów i systemów informatycznych;
  • jest to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa struktury informatycznej oraz niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych;
  • jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości;
  • współpracującym z Administratorem przedsiębiorstwom świadczącym usługi specjalistyczne – takie jak biura rachunkowe, kancelarie prawne oraz firmy, które pomagają Administratorowi w utrzymaniu serwerów i systemów informatycznych.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne w celu należytego świadczenia usług w ramach Strony, a także przez okres 6 lat od dnia ustania umowy z uwagi na obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Użytkownika.
 2. Wszelkie dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO będą przechowywane do momentu odwołania zgody na ich wykorzystywanie.

 

 1. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Administrator przestrzega zasady minimalizacji danych oraz ograniczenia przetwarzania do celów niezbędnych ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa struktury informatycznej oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.
 3. Kopie dokumentów przechowywane są z wykorzystaniem serwerów zewnętrznych oraz starannie zabezpieczone przed niepożądanymi incydentami w ten sposób, że Administrator współpracuje wyłącznie z firmami, które potrafią zabezpieczyć przechowywane informacje przy użyciu najnowszych i najefektywniejszych narzędzi technologicznych i są świadome wagi gromadzonych informacji poprzez spełnienie warunków wskazanych w art. 28 RODO.

 

 1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Strony komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

 

 1. KONTAKT Z NAMI
 1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres siedziby Administratora (ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa) lub na adres e-mail: kontakt@palacboglewice.pl.

 

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Stronie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Strony, usługi newsletter, a w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem Konta.
 2. Użytkownika korzystającego ze Strony obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 3. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 25.05.2018 r.